Group Class- 30 minutes per session

Enrollment Registration

Terms & Condition

Pagkansela at Pag Reschedule ng klase ng estudyante:

* Dapat ipaalam ng magulang o guardian sa staff ng Bright Speaker kung liliban o i re reschedule ang klase ng  30minuto bago ang simula ng klase.

* Kapag nag kansela o nag reschedule ang magulang o guardian ng klase ng estudyante  sa loob ng 30 minute bago ang simula,  babayaran ng magulang o guardian ang naturang klase.

*Hindi kami nag rerefund ng reservation o ng binayad na plan kapag ito ay nagamit na kahit isang session lamang, subalit maaari itong itransfer o kailangan tapusin ng magulang ang ibinayad.

Iba pang mga paalala

Dapat na magamit ng studyante and buong package sa loob lamang ng isang buwan kundi ito ay awtomatikong makakansela maliban na lamang kung ang dahilan ng pagkansela ay guro o Bright Speaker.

Anumang teknikal na problema ng estudyante habang nag ka klase ay hindi pananagutan ng kompanya at susundin ng guro ang itinakdang oras ng kanyang klase.

Pagkansela at pagiging huli ng Guro:

Kapag nalate ang guro sa klase nararapat lang na mag extend ito ng oras.

.

Please Fill the the form to register the student
What is your preferred schedule?

Thanks for submitting!