For One on one class the duration of the class :

25 minutes

50 minutes

Enrollment Registration

Terms & Condition

Pagkansela at Pag Reschedule ng klase ng estudyante:

* Dapat ipaalam ng magulang o guardian sa staff ng Bright Speaker kung liliban o i re reschedule ang klase ng  30minuto bago ang simula ng klase.

* Kapag nag kansela o nag reschedule ang magulang o guardian ng klase ng estudyante  sa loob ng 30 minute bago ang simula,  babayaran ng magulang o guardian ang naturang klase.

Pagkansela at pagiging huli ng Guro:

Kapag nalate ang guro sa klase nararapat lang na mag extend ito ng oras.

Kapag ang guro o bright speaker ang nag kansela ng klase sa loob ng 30 minuto bago ang oras ng klase, dapat itong i re reschedule  at mag bibigay ang guro ng isang libreng pag aaral o free class sa estudyante.

.

Maaring mamimili ang magulang ng topic o lesson na gusto nyang ipaaral sa knyang anak.

Iba pang mga paalala

Dapat na magamit ng studyante and buong package sa loob lamang ng isang buwan kundi ito ay awtomatikong makakansela maliban na lamang kung ang dahilan ng pagkansela ay guro o Bright Speaker.

Anumang teknikal na problema ng estudyante habang nag ka klase ay hindi pananagutan ng kompanya at susundin ng guro ang itinakdang oras ng kanyang klase.

Kung magkaroon ng  teknikal na problema ang guro at na antala ang klase dapat na mag extend ng oras ang Teacher.

PAALALA: Ang bawat klase at magtatagal na lamang ng 25 minuto o  50 minuto.

Group Class:

Ang schedule ng group class ay lunes hanggang byerners parehong oras araw araw. Ang schedule ay depende sa grade o edad ng i eenroll. Maaari lamang mag kansela ang magulang o guardian 30 minuto nago ang schedule ng klase. Kapag ang magulang ay nag kansela ng klase sa loob ng 30 minuto o sa oras ng klase babayaran ng magulang ang naturang klase o mababawas ito sa plan na binayaran ng magulang anuman ang dahilan. 

One on One Class Enrollment Form

Please pay first and take a screenshot of the receipt.

affordable virtual class platform